2019-03-15

Procedury dotyczące instytucji szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych stanowi wyodrębnioną część portalu: System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów (STOR).

Portal STOR oprócz RIS zawiera również Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) oraz Rejestr Akredytacji EURES (RPA EURES).

Instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy po dokonaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

O wpis do rejestru może ubiegać się instytucja składając wniosek o wpis wraz z informacją o:

  1. tematyce prowadzonych szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
  2. kadrze dydaktycznej,
  3. bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych,
  4. metodach oceny jakości szkoleń,
  5. liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami i przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku,
  6. pomocy udzielonej nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Wniosek może zostać wypełniony elektronicznie za pośrednictwem portalu: System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR): http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris lub tradycyjnie (formularze wniosków do pobrania są dostępne na ww. portalu).

Fakt dokonania wpisu jest potwierdzany przez wojewódzki urząd pracy w formie papierowej lub elektronicznej. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny.

Dostęp do rejestru znajduje się na portalu: System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów  (STOR):  http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Pliki do pobrania:

Podstawa prawna:

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących RIS:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych województwa lubuskiego jest obsługiwany przez doradców zawodowych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze, dostępnych pod numerami tel.: 68 456 76 99 lub 68 456 76 96 oraz pod adresem e-mail: cizzg@wup.zgora.pl.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się